สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องอุ่นเลือดและส่วนประกอบของเลือด ชนิดไม่สัมผัสน้ำสามารถอุ่นเลือดได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 3 ถุง โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 27-10-2564 140

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องอุ่นเลือดและส่วนประกอบของเลือด ชนิดไม่สัมผัสน้ำสามารถอุ่นเลือดได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 3 ถุง โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง